Emblems

Genjikō
Gion Mamori
Hanabishi
Hikiryō
Hishi
Janome
Kaku
Karahana
Kikkō
Kurusu
Meyui
Moji/Kakuji
Rinpō
Shippō
Sujikai
Takaramusubi
Tomoe
Uroko
Wa
Wachigai